Flere muligheder

Gaver og Lån

Hvis du vil give gaver

Det er jo på ingen måde usædvanligt, at ens børn i højere grad end en selv har brug for penge, og du har flere muligheder for at flytte penge fra dig over til dine børn, eller til den af dine børn, som måtte have særlige behov, enten i form af gaver eller lån.

 

Hvis du vil give gaver til andre end dine børn, børnebørn etc. og dine forældre, skal du være opmærksom på, at sådanne gaver, bortset fra det, der hedder ”lejlighedsgaver”, er indkomstskattepligtige for modtageren. Dette gælder også gaver til søskende og deres børn.

Ønsker du at yde lån til andre end medlemmer af din familie, skal du kontakte os for en drøftelse af dine muligheder.

Gaver til familie

Hvad er ”familie”?

Der er forskel på, hvem vi selv opfatter som familie, og hvem der efter skatte- og afgiftsmyndighedernes regler er familie.

Der er mulighed for at give større gaver til børn, børnebørn (og forældre), uden at dette indebærer skat eller afgift. Det skal være en gave, der betyder, at din formue bliver mindre. Afgiftsfri gaver kan kun gives til en personkreds, der er nøje beskrevet i boafgiftsloven, men herunder børn og svigerbørn, men ikke søskende. Både du og din eventuelle ægtefælle kan yde afgiftsfri gaver. Der er en grænser for, hvor stor værdien af gaven må være. Overstiger værdien de fastsatte grænser, er det overskydende beløb afgiftspligtigt efter samme regler som arv. Gaver til ægtefælle er afgiftsfri, mens gaver til en samlever (ud over lejlighedsgaver) er indkomstskattepligtige, hvis samlivet har varet i mindre end to år.

Grænserne for afgiftsfrihed reguleres hvert år og er for børn, børnebørn etc. og forældre i 2023 kr.71.500 for hver modtager og kr. 25.000 for svigerbørn.

Du kan i forbindelse med en gave bestemme det samme, som du kan ved et testamente dvs. du kan gøre gaver til modtagers særeje, båndlægge den osv. og du bør – hvis du ønsker dette – oprette et gavebrev.

Hvis du giver en gave, hvor værdien overstiger de nævnte grænser, skal dette anmeldes, og afgiften skal betales senest d. 1. maj det følgende år. Det kan i disse tilfælde medføre en lavere afgift, hvis der aftales, at gavegiver betaler afgiften.

Arveforskud

Arveforskud er et alternativ til gaver. Hvis du ønsker at give en gave til en arving, men ikke ønsker at dette sker på bekostning af de øvrige arvinger efter dig, kan dette ske i form af et arveforskud.

Arveforskuddet modregnes i den arv, som tilfalder arvingen, når du er afgået ved døden. Vi anbefaler, at der oprettes en skriftlig arveforskudsaftale for at undgå fremtidige problemer f.eks. senere strid om, hvorvidt et betalt beløb var en gave eller et forskud på arv.

Afgiftsreglerne er præcis de samme som ved gaver. Du kan således give afgiftsfrie arveforskud op til de grænser, der gælder for gaver. Du kan give et arveforskud til alle, der er arvinger efter dig, men kun børn, børnebørn etc. er omfattet af afgiftsreglerne for arveforskud. Et arveforskud til din ægtefælle er afgiftsfrit.

Ønsker du at give en arving et større arveforskud end muligt afgiftsfrit, bør du overveje at yde et rentefrit familielån.

Familielån

Hvis et af dine børn har brug for mere, og du kan undvære mere end det beløb, der kan giver afgiftsfrit (2023: kr.71.500) kroner, bør du overveje at give et rentefrit familielån.

Lånet er et aktiv i din formue og dermed i dit bo, når du afgår ved døden, dog nedsat med eventuelle afdrag på gælden eller nedskrivninger.

Et rentefrit familielån forudsætter, at der udarbejdes et gældsbrev, hvori de aftalte betingelser fremgår, herunder at låntager til enhver tid kan afdrage på lånet, og at dette er rentefrit. Herudover er det vigtigt, at der i gældsbrevet står, at långiver (dig) til enhver tid kan kræve restgælden betalt.

Hvert år kan du så vælge at nedskrive gælden med det beløb, man må give som afgiftsfri gave. Det må ikke skrives i gældsbrevet, at du hvert år agter at gøre dette. Det skal være en beslutning, som du tager hvert enkelt år, ellers vil der blive beregnet gaveafgift af hele lånet. Nedskrivningen kan foretages ved at notere det på gældsbrevet med dato og underskrift.

Du kan godt yde et rentefrit lån til en bror eller søster og disses børn, men dette kan ikke nedskrives ved skatte- og afgiftsfri gaver