Aftaler mellem erhvervsdrivende

Kontrakter

Når I eller jeres virksomhed indgår aftaler med andre, vil vi altid anbefale, at det sker ved en skriftlig kontrakt for at sikre faste vilkår, gennemsigtighed i handelsforholdet, skabe ro og for at minimere risikoen for konflikt.

Den lovgivning, der i Danmark regulerer aftaleindgåelse mellem erhvervsdrivende, tilbyder en række overordnede og generelle regler, men den er på mange områder ikke dækkende for alle de forhold, der er vigtige at have med.

Vi har stor erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse og fortolkning af kontrakter. Vi hjælper med at finde den optimale måde at regulere jeres forhold, vi skræddersyr kontrakter til det konkrete behov, ligesom vi tilbyder at forhandle enkeltstående vilkår på plads.

På den måde ved I altid, hvad I kan forvente af jeres samarbejdspartner, ligesom I ved, hvad der forventes af jer. På samme måde bliver det overskueligt for jeres kunder, hvad I leverer, og hvad de kan forvente. Er det jeres virksomhed, der modtager en kontrakt fra en potentiel samarbejdspartner, kunde etc. hjælper vi jer med at gennemlæse og vurdere indholdet, at give et overblik over de muligheder og risici, kontrakten indeholder, samt give forslag til eventuelle ændringer og/eller tilføjelser.

Vi kan levere kontrakter på flere sprog men gennemgår, kommenterer og forhandler udelukkende på dansk og engelsk.

Du kan læse mere om udvalgte kontraktstyper i nedenstående.

Ansættelseskontrakt

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er nok den type aftale, som de fleste kender, og som regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og medarbejder. Der er en række forhold, som kontrakten i henhold til lovgivning skal indeholde, herunder parternes navn og adresse, hvor arbejdet skal udføres, angivelse af stilling og arbejdets indhold, tiltrædelsestidspunkt, evt. tidsbegrænsning, ferie, opsigelsesvarsler, arbejdstid, løn, og om arbejdet er dækket af overenskomst. Disse forhold er dog sjældent tilstrækkelige, og man kan derfor risikere at gøre aftalen upræcis og øge risikoen for konflikt.

Som arbejdsgiver kan det blive rigtig dyrt, hvis kontrakten dels ikke er lovmæssig, men i høj grad også, hvis den ikke afspejler virkeligheden i ansættelsesforholdet. Vi vil altid tage udgangspunkt i den konkrete stilling, når vi udarbejder en ansættelseskontrakt.

Direktørkontrakt

Hvad er en direktørkontrakt?

En direktørkontrakt fastsætter vilkår for ansættelse af selskabets direktør. Modsat en almindelig ansat er det direktøren, der tegner selskabet og er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Direktøren kan på vegne af virksomheden indgå bindende aftaler, der går ud over de normale såkaldte stillingsfuldmagter. Modsat en ansættelseskontrakt er der ikke nogen formelle krav til indholdet i en direktørkontrakt. Der er dog en flere forhold, der er vigtige at tage særlig stilling til ved ansættelse af en ny direktør, herunder de vilkår direktøren er ansat under, ansvarsområder, mandatfordeling mellem direktør og evt. bestyrelse og/eller ejer, kompensationspakke, kunde- og konkurrenceklausuler etc.

Hvis du selv ejer det selskab, du er direktør i, så vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at have en skriftlig direktørkontrakt. Er I flere ejere, så skal der stadig være en skriftlig direktørkontrakt mellem selskabet og den registrerede direktør. De indbyrdes forhold mellem ejerne af en virksomhed reguleres i en Ejeraftale.

Salg- og leveringsbetingelser

Hvad er salgs- og leveringsbetingelser?

Salgs- og leveringsbetingelser fastsætter de juridiske rammer for virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser. Der findes mange standardiserede betingelser rundt omkring på internettet. Det kan ligne den nemme og ikke mindst billige løsning, men det er væsentligt, at virksomhedens betingelser er nøje tilpasset det konkrete produkt og den konkrete ydelse. Et utal af konflikter kan udspringe af uigennemskuelige eller ufuldstændige betingelser.

Leverer din virksomhed produkter eller ydelser til både privat- og erhvervskunder, er det vigtigt, at betingelserne tydeligt angiver, hvilke forhold der gælder for henholdsvis privatkunder og erhvervskunder. Private kunder er, på flere områder, beskyttet af ufravigelig lovgivning modsat kunder i erhvervsforhold, hvor der med få undtagelser er aftalefrihed.

Forretningsbetingelser

Hvad er forretningsbetingelser?

Forretningsbetingelserne regulerer en virksomheds forhold til sine kunder og hænger tæt sammen med betingelser for salg og levering. Forretningsbetingelser adskiller sig fra en egentlig kontrakt ved, at det typisk er generelle betingelser, der gælder for alle kunder, ligesom de ikke formelt vedtages eller underskrives men ofte vedhæftes f.eks. en ordrebekræftelse eller accepteres på en hjemmeside som forudsætning for køb.

Sælger jeres virksomhed produkter til både privat- og erhvervskunder, er det vigtigt, at forretningsbetingelserne tydeligt angiver, hvilke forhold der gælder for henholdsvis privatkunder og erhvervskunder. Private kunder er, på flere områder, beskyttet af ufravigelig lovgivning modsat kunder i erhvervsforhold, hvor der med få undtagelser er aftalefrihed.

Licensaftale

Hvad er en licensaftale?

En licensaftale er en aftaletype, der regulerer forholdet mellem den, der har retten til en immateriel rettighed f.eks. en opfindelse, et design, software eller et varemærke, og en forhandler, der skal sælge et varemærke, eller en producent, der skal anvende et design eller en opfindelse i sit eget produkt.

Det er en forudsætning for at kunne give en licens, at licensgiver har retten til den immaterielle rettighed.

En af de helt klare fordele ved at lave en licensaftale er, at det typisk bliver væsentligt mere lønsomt for den, der ejer retten (licensgiver), at lave aftale med andre om f.eks. salg eller anden udnyttelse af en retten mod betaling af licensgebyr/royalty, end hvis den, der ejer retten, er den eneste, der må benytte og udbrede denne. Det kan have store økonomiske konsekvenser, hvis en sådan aftale er ufuldstændig eller udarbejdes forkert.

Licensaftalen skal blandt andet regulere, til hvilke formål retten må anvendes, hvor den må anvendes, distribution, evt. sub-licenser, kvalitet, varighed, royalty og/eller afgifter, misligholdelsesbeføjelser, hemmeligholdelse m.m.

Distributionsaftale

Hvad er en distributionsaftale?

En distributionsaftale vedrører ikke spørgsmålet om køb og salg af varer, men om distribuering og forhandling af disse.

En distributionsaftale er en kontrakt mellem en producent eller leverandør og en distributør.  Distributionsaftalen fastlægger vilkårene for distribution og salg af produkter. Denne aftale kan omfatte aspekter som geografisk område, salgsmål, betalingsbetingelser og ansvarsfordeling.

Det er en god ide at have en distributionsaftale, der klart definerer parternes ansvar og forpligtelser og omfanget af aftalen. Aftalen skal sikre, at distributøren har rettighederne og tilladelserne til at sælge og markedsføre produkterne, og at producenten eller leverandøren har de immaterielle rettigheder til produkterne samt kontrol over, hvordan og hvor disse bliver distribueret.

En distributionsaftale kan også bidrage til at opbygge tillid mellem parterne og reducere risikoen for uenigheder og retssager senere hen. På denne måde kan en distributionsaftale være en værdifuld beskyttelse for både producenter og distributører.

Skal du have en skriftlig distributionsaftale?

Nej, men uden en skriftlig distributionsaftale kan du kun falde tilbage på de almindelige aftaleretlige regler. Hvis du som producent/leverandør eller distributør ønsker særlige rettigheder, bør du derfor altid indgå en skriftlig samarbejdsaftale.

Konsulentaftale

Hvad er en konsulentaftale?

En Konsulentaftale regulerer den ydelse, en selvstændig konsulent leverer til jeres virksomhed. Konsulentaftaler anvendes bredt til mange forskellige typer arbejde og inden for mange forskellige brancher. Derfor vil indholdet af en sådan aftale blive udarbejdet baseret på de(n) konkrete arbejdsopgave(r) der skal løses. Faktisk vil vi gå så langt at sige, at en konsulentaftale bør regulere visse forhold meget specifikt og helt ned til mindste detalje, særligt i forhold til den konkrete opgave, levering, succesbeskrivelse, kommunikation, milepæle, hemmeligholdelse, mangler ved det leverede, misligholdelse, hvad I skal gøre ved uenigheder, afregning, evt. forhold vedrørende udstyr, der stilles til rådighed for konsulenten m.fl.

Overordnet er det vigtigt, at en konsulentaftale adskiller sig fra en egentlig ansættelsesaftale/ansættelseskontrakt, da det ellers kan have store juridiske og ikke mindst økonomiske, herunder skattemæssige, konsekvenser for virksomheden.

Underleverandøraftale

Hvad er en underleverandøraftale?

En underleverandøraftale regulerer forholdet mellem en virksomhed, der leverer et slutprodukt, og en anden virksomhed, der, som led i levering af deres ydelse, medvirker til leveringen af slutproduktet.

Underleverandører er hyppigt anvendt i mange brancher men er også ofte omdrejningspunkt for konflikter, når rettigheder og forpligtelser mellem parterne ikke er grundigt beskrevet. Nogle af de typiske konflikter omhandler f.eks. hvem der har ejerskabet til slutkunden, hvordan immaterielle rettigheder må anvendes, ejendomsret til underleverandørens leverance, konkurrenceforhold, kvaliteten af det leverede og egentlige fejl og mangler ved det leverede. En ordentlig aftale med underleverandører skaber derfor stabilitet, ro og øget leveringssikkerhed.

Produktionsaftale

Hvad er en produktionsaftale?

En produktionsaftale er relevant for virksomheder, der sælger et fysisk produkt, der samles eller på anden måde gøres salgsklart hos en underleverandør. Produktionsaftalen er derfor vigtig, da uklarheder og uenigheder i værste fald kan betyde, at virksomheden ikke kan få leveret salgsklare produkter.

Produktionsaftalen skal regulere alle relevante forhold for netop jeres produkt, herunder mængde, kvalitet, særlige metoder, marginer, evt. regulatoriske krav der skal opfyldes, opbevaring, produktansvar og risikofordeling, transport, frister for levering, ændringer, anvendelse af jeres immaterielle rettigheder, hemmeligholdelse, jeres rettigheder ved mangler og forsinkelse, værneting og flere andre.

Hemmelighedsaftale (NDA)

Hvad er en NDA?

Hemmeligholdelsesaftaler (Non Disclosure Agreements) er en aftaletype, der bruges i de tilfælde, hvor den information, der udveksles mellem virksomheden og en anden, part kræver særlig beskyttelse. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en konsulent skal have adgang til særlige informationer om virksomhedens drift, IT kildekoder, produktionsforhold etc. for at kunne løse den opgave, konsulenten er hyret til. Også i forholdet mellem to selskaber, der handler med hinanden, kan det være nødvendigt at beskytte særlige typer af information f.eks. af konkurrencehensyn.